Skip to Content

In Ekeren worden twee belangrijke overstromingsgevoelige gebieden bouwvrij gehouden

Stad Antwerpen en district Ekeren keurden twee adviezen goed om in totaal meer dan 36 hectare van de gebieden Het Laar en Schoon Schijn Puyhoek als watergevoelige openruimtegebieden (WORG) aan te duiden.

Dit past in de gezamenlijke aanpak van stad, district en de Vlaamse overheid om het aandeel bebouwing in overstromingsgevoelig gebied in de regio te verminderen.

Annick De Ridder, schepen voor ruimtelijke ordening: “Een slimme omgang met water is zowel in het centrum van de stad als in de verschillende districten uiterst belangrijk. De goed lopende samenwerking met zowel de Vlaamse overheid als het district maakt dat we hier in Ekeren belangrijke stappen hebben kunnen zetten om het integraal waterbeleid in de regio concreet vorm te geven. Dat nu de twee laatste signaalgebieden in Het Laar en Schoon Schijn Puyhoek bouwvrij zullen worden gehouden, is daarvan een mooi en vooral tastbaar voorbeeld.”

De Vlaamse Regering kan een feitelijk onbebouwd overstromingsgevoelig gebied, waarvan de ontwikkeling volgens de huidige bestemming van het gewestplan bouwen voor wonen of werken toelaat, als WORG aanduiden. Door deze gebieden te beschermen en te herbestemmen, wordt het waterbergend vermogen van deze gronden gevrijwaard. Dat is eveneens essentieel om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.

Zowel stad Antwerpen als district Ekeren gaven een positief advies over de voorlopige aanduiding van de WORG Het Laar en Schoon Schijn Puyhoek, die respectievelijk 2,2 en 34 hectare groot zijn. District en stad hebben bijkomend de aanbeveling gedaan om de plangrenzen van de WORG verder af te stemmen op de actuele overstromingskansen van de pluviale watertoetskaarten. Deze kaarten tonen aan tot waar het water bij overstroming kan komen.

Koen Palinckx, districtsburgemeester van Ekeren: “Het district Ekeren dringt al jaren aan om de watergevoelige open ruimte aan het Laar in Ekeren Donk en de Puihoek op de grens met Kapellen te vrijwaren van bebouwing en te herbestemmen zodat geen bouwkundige ontwikkeling mogelijk is. Met dit advies, dat door het district wordt ondersteund, zet de stad Antwerpen een belangrijke stap om in totaal meer dan 36 hectare Ekers grondgebied ook effectief te laten erkennen als watergevoelig openruimtegebied.”
Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Koen Palinckx Districtsburgemeester district Ekeren
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Kelly Stark Communicatieverantwoordelijke district Ekeren
Over District Ekeren

Ekeren is één van de groenste districten van de stad Antwerpen. De districtsadministratie bevindt zich in het poortgebouw van kasteel Veltwijck. In het kasteel zelf vinden o.a. huwelijken plaats en heeft het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders zijn stek. Iets verderop biedt Villa Geniets onderdak aan het stadsloket. De jeugddienst is gelokaliseerd in Jeugdcentrum 't Velt en het cultuurcentrum (252 cc) vind je terug in het prachtige kasteel Hof De Bist. Bibliotheek Driehoek staat dan weer garant voor een zeer uitgebreide collectie en een breed programma aan activiteiten, terug te vinden in een architecturaal knap gebouw.

In deze newsroom vind je de persberichten die district Ekeren uitstuurt en eventueel enkele foto's. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Ekeren te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat door ons vermeld werd bij de foto.    

Op www.ekeren.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, Dorpsmakers, ...).

Volg het district Ekeren ook op sociale media: Facebookpagina district Ekeren en Twitter.

District Ekeren
Veltwijcklaan 27
2180 Ekeren